96 sati u bijegu online dating

u postupcima čiji je predmet valjanost osnivanja, ništavost ili prestanak trgovačkih društava ili drugih pravnih osoba ili udruženja fizičkih ili pravnih osoba, odnosno odluka njihovih njihova tijela, sudovi države ugovornice u kojoj dotično društvo, pravna osoba ili udruženje ima sjedište; u postupcima koji se odnose na registraciju ili valjanost patenata, žigova, dizajna ili drugih sličnih prava koja je potrebno položiti ili registrirati, sudovi države ugovornice u kojoj je podnesen zahtjev za polaganje ili registraciju, odnosno u kojoj su oni provedeni ili se smatraju provedenim na temelju odredaba određene međunarodne konvencije; Članak 17. Svaka država članica prilikom davanja obavijesti iz članka 24. izjavljuje da koristi jednu ili više rezervi predviđenih u: 2. Svaki prijedlog izmjene šalje se depozitaru, koji ga prosljeđuje Vijeću. Izmjene usvaja Vijeće, koje preporučuje da iste usvoje države članice u skladu s njihovim odgovarajućim ustavnim odredbama. Izmjene usvojene na taj način stupaju na snagu u skladu s odredbama članka 24. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από το παρόν πρωτόκολλο.

The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force. 1077/2011 o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (preinaka) Uredba (EU) br. Akta o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, potpisanog 9.

U ovom odjeljku određuje se sudska nadležnost u predmetima vezanim uz osiguranje, ne dovodeći u pitanje odredbe članka 4. U odnosu na osiguravatelja koji nema domicil u državi ugovornici, ali ima podružnicu ili predstavništvo u jednoj od država ugovornica, u sporovima proizašlim iz poslovanja te podružnice ili tog predstavništva smatra se da ima domicil u toj državi. U pogledu osiguranja od odgovornosti ili osiguranja nekretnina, osiguravatelja se također može tužiti i pred sudovima nadležnim za mjesto gdje je štetna radnja počinjena. primjenjuju se na postupke koje je oštećena stranka pokrenula neposredno protiv osiguravatelja ako su takvi izravni postupci dozvoljeni. trećeg stavka, osiguravatelj može pokrenuti postupak samo pred sudovima u državi ugovornici u kojoj tuženik ima domicil, bez obzira na to radi li se o nositelju police osiguranja, osiguraniku ili korisniku osiguranja. Prodavatelj može pokrenuti postupak protiv kupca odnosno zajmodavac protiv zajmoprimca samo pred sudovima države u kojoj tuženik ima domicil. i 3., obrasci iz Priloga mogu se izmijeniti odlukama Vijeća, koje djeluje na prijedlog Izvršnog odbora u skladu s člankom 18. točkom (b), bilo koje države članice koja je stranka ove Konvencije, ili Komisije. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

Ista se odredba primjenjuje i u slučaju kad su pokretna i nepokretna imovina pokrivene istom policom osiguranja, a obje su pogođene istim štetnim događajem. U pogledu osiguranja od odgovornosti, osiguravatelj također može biti pozvan kao stranka u sporu pred sud na kojem je oštećena stranka pokrenula postupak protiv osiguranika, ako pravo suda to dopušta. Ako pravo koje se odnosi na takve neposredne postupke omogućuje da nositelj police osiguranja ili osiguranik mogu biti povezani kao stranka u postupku, za njih je nadležan isti sud. Odredbe ovog odjeljka ne utječu na pravo podizanja protutužbe pred sudom pred kojim se, sukladno ovom odjeljku, vodi prvobitna tužba. Odstupanje od odredaba ovog odjeljka moguće je samo na temelju sporazuma: koji je sklopljen između nositelja police osiguranja i osiguravatelja koji imaju domicil u istoj državi ugovornici i kojim se nadležnost prenosi na sudove te države čak i u slučajevima gdje se štetni događaj dogodio u inozemstvu, pod uvjetom da takav sporazum nije u suprotnosti s pravom te države. Ove odredbe ne utječu na pravo podizanja protutužbe pred sudom pred kojim se, sukladno odredbama ovog odjeljka, rješava prvobitna tužba. Odstupanje od odredaba ovog odjeljka moguće je samo na temelju sporazuma: koji je sklopljen između kupca i prodavatelja, odnosno zajmoprimca i zajmodavca, koji imaju domicil ili uobičajeno boravište u istoj državi ugovornici i kojim se prenosi nadležnost na sudove te države, pod uvjetom da takav sporazum nije u suprotnosti s pravom te države. Izmjene ove Konvencije može predložiti svaka država članica koja je stranka ove Konvencije ili Komisija. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

može se osporavati samo kasacijskim pravnim lijekom ili „Rechtsbeschwerde” u Saveznoj Republici Njemačkoj. U slučaju kada je odluka stranog suda donesena u vezi s nekoliko predmeta, a nije moguće odobriti izvršenje u svim predmetima, sud odobrava izvršenje u jednom ili nekoliko predmeta. Od stranke koja u državi ugovornici zahtijeva izvršenje sudske odluke donesene u drugoj državi ugovornici ne zahtijeva se nikakvo osiguranje, jamstvo ili polog, bez obzira na njihov opis, samo zato što je ta stranka strani državljanin ili nema domicil ili boravište u državu u kojoj se zahtijeva izvršenje. In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione. točkom (c) predviđeno da konvencije sastavljene na temelju članka K.3. o suradnji između carinskih tijela i poslovnih organizacija u borbi protiv trgovine drogom, koju je Vijeće donijelo na temelju članka K.3. Gospodarskog i socijalnog vijeća UN-a podržavaju korištenje memorandumâ o razumijevanju kao praktičnog sredstva za postizanje opipljivih rezultata u suzbijanju droge, održavajući poticaj olakšavanja trgovine; budući da je Vijeće Svjetske carinske organizacije (WCO) usvojilo akcijski plan za sustavni razvoj memorandumâ o razumijevanju u području carine; primjećujući da je program memorandumâ o razumijevanju koji je inicirao WCO uspješan širom svijeta u učvršćivanju suradnje između carinskih tijela i poslovnih organizacija; primjećujući nadalje da su se neke države članice Europske unije već upustile u nacionalne programe memorandumâ o razumijevanju s poslovnim organizacijama vezano i za trgovinu drogom i za druga carinska kažnjiva djela; svjesno da proširenje ovih programa na sve države članice i na veći broj poslovnih organizacija može donijeti daljnje provedbene prednosti, DONIJELO JE OVU ZAJEDNIČKU AKCIJU: Članak 1. Ugovora o Europskoj uniji, a koja se odnosi na razmjenu informacija o određivanju kemijskih karakteristika droga radi olakšavanja poboljšane suradnje između država članica u borbi protiv nezakonite trgovine drogom (96/699/PUP) VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak K.3. točku (b), uzimajući u obzir inicijativu Irske, podsjećajući na izvješće stručnjaka za droge koje je odobrilo Europsko vijeće u Madridu 15. prosinca 1995., a poglavito na prijedlog djelovanja koji se odnosi na određivanje kemijskih karakteristika droga; imajući na umu zaključke seminara u Dublinu od 30. o određivanju kemijskih karakteristika droga što obuhvaća kvalitativno i količinsko utvrđivanje većine sastojaka u uzorku zaplijenjene droge; budući da je u zajedničkom interesu država članica da se utvrde trendovi nezakonite proizvodnje i izrade droga i da se izrade zemljovidi putova dobave droga koje su pod nadzorom; budući da je u zajedničkom interesu poboljšati informacije i saznanja o izvorima i rutama nezakonite trgovine drogom, a za potrebe kaznenog progona; budući da je u zajedničkom interesu da pravosudnim tijelima država članica bude na raspolaganju što više dokaznog materijala u vezi sa zapljenama droge; s obzirom na to da su forenzički laboratoriji u državama članicama razvili posebne sposobnosti, vještine i znanja za određivanje kemijskih karakteristika droga, a što je od znatne koristi za tijela kaznenog progona u pojedinim državama članicama u borbi protiv nezakonite proizvodnje i trgovine drogom; uzimajući u obzir da bi razmjena ovih informacija mogla predstavljati značajan doprinos nastojanjima Europske unije u borbi protiv nezakonite proizvodnje droge i protuzakonite trgovine drogom; uzimajući u obzir da je Odjel za droge Europola razvio posebne sposobnosti u izradi balističkih profila zaplijenjenih droga; budući da namjera razmjene informacija koja se predviđa ovom Zajedničkom akcijom nije zamijeniti bilateralne ili multilateralne sporazume o određivanju kemijskih karakteristika droga niti na njih utjecati, a niti zahtijevati uspostavljanje novih struktura u okviru Vijeća; prepoznajući koristi pojačane suradnje između forenzičkih laboratorija država članica, DONIJELO JE OVU ZAJEDNIČKU AKCIJU: Članak 1. Kada su dovršene formalnosti koje se odnose na dostavu pismena, potvrda o dovršenju tih formalnosti sastavlja se u standardnom obrascu iz Priloga i naslovljava na otpremno tijelo, zajedno s preslikom dostavljenog pismena, u slučaju kada se primjenjuje članak 4. Svaka država članica prilikom davanja obavijesti iz članka 24. navodi službeni jezik ili jezike Europske unije različite od njezinog vlastitog koji je ili su joj prihvatljivi za popunjavanje obrasca. Slanje putem konzularnih ili diplomatskih kanala Svaka država članica može, osim u iznimnim okolnostima, koristiti konzularne ili diplomatske kanale za prosljeđivanje sudskih pismena u smislu dostave onim tijelima druge države članice kako su određeni sukladno člancima 2. Svaka država članica može izvršiti dostavu sudskih dokumenata osobama koje imaju prebivalište u drugoj državi članici, bez primjene bilo kakve vrste prisile, izravno putem svojih diplomatskih ili konzularnih predstavnika. Svaka država članica može, prilikom davanja obavijesti iz članka 24. Svaka država članica može izvršiti dostavu sudskih pismena izravno poštom osobama koje imaju prebivalište u drugoj državi članici. Svaka država članica može, prilikom davanja obavijesti iz članka 24. Ova Konvencija ne utječe na slobodu bilo koje osobe koja ima pravni interes u sudskom postupku da vrši dostavu sudskih pismena osobno putem sudskih službenika, namještenika ili drugih nadležnih osoba države članice kojoj je pismeno upućeno. Svaka država članica može, prilikom davanja obavijesti iz članka 24. Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Maio de mil novecentos e noventa e sete, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.

Podnositelj zahtjeva može zahtijevati djelomično izvršenje sudske odluke. Odluka stranog suda kojom se nalaže periodične novčane kazne izvršiva je u državi u kojoj se zahtijeva izvršenje samo ako su konačan iznos plaćanja utvrdili sudovi države u kojoj je donesena sudska odluka. Podnositelj zahtjeva kojemu je dodijeljena pravna pomoć u državi u kojoj je donesena sudska odluka automatski ima pravo na pravnu pomoć u postupcima predviđenim u člancima od 32. Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld. Ugovora o Europskoj uniji mogu propisati da je Sud nadležan za tumačenje njihovih odredaba i za odlučivanje u svakom sporu koji se odnosi na njihovu primjenu u skladu s pojedinostima koji su u njima utvrđeni, ODLUČILO JE sastaviti Protokol čiji je tekst priložen ovom Aktu i koji će 24. potpisati predstavnici vlada država članica Europske unije; PREPORUČUJE da ga države članice donesu u skladu sa svojim odgovarajućim ustavnim zahtjevima. Ugovora o Europskoj uniji (96/698/PUP) VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak K.3. točku (b), uzimajući u obzir inicijativu Irske, uzimajući u obzir izvješće Stručne skupine o drogama, koje je Europsko vijeće odobrilo u Madridu 1995. Kako bi učvrstile već postojeću suradnju između carinskih tijela država članica i poslovnih organizacija koje djeluju u Europskoj uniji u borbi protiv trgovine drogom, države članice osnivaju ili dodatno razvijaju programe memorandumâ o razumijevanju na nacionalnoj razini prema smjernicama utvrđenima u ovoj Zajedničkoj akciji i pozivaju na sudjelovanje u takvim programima. Memorandumi o razumijevanju između carinskih tijela i poslovnih organizacija mogu sadržavati odredbe vezane za sljedeće, ali ne moraju biti na njih ograničeni: Članak 3. Namjera je ove Zajedničke akcije uspostaviti koherentniji mehanizam za prijenos i distribuciju rezultata određivanja kemijskih karakteristika droga u državama članicama. stavka 2., svaka država članica može izjaviti da neće primjenjivati stavke 1. stavka 2., izjaviti da se protivi takvoj dostavi unutar svog državnog područja, osim ako pismena ne treba dostaviti državljanima države članice iz koje pismena potječu. stavka 2., ili u svakom drugom trenutku, odrediti uvjete pod kojima prihvaća dostavu sudskih dokumenata poštom. stavka 2., izjaviti da se protivi dostavi sudskih pismena na svom državnom području u skladu sa stavkom 1. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.

Search for 96 sati u bijegu online dating:

96 sati u bijegu online dating-6896 sati u bijegu online dating-5696 sati u bijegu online dating-45

Stoga pri uporabi posebnog izdanja treba uzeti u obzir naknadne izmjene, prilagodbe ili odstupanja koje su usvojile institucije, Europska središnja banka ili su predviđene u Aktu o pristupanju. U numeraciji stranica postoje praznine jer svi akti objavljeni u to vrijeme nisu objavljeni u posebnom izdanju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “96 sati u bijegu online dating”

  1. I have many genetic female friends who help so it's nice and all non genetic females are made so welcome and are treated just like a genetic female. They are made to measure and the buyer gets to pick the colour and length and then they're professionally made.